اخبار

آزادی موقت دو فعال کارگری

03:45 - 9/5/2022

آزادی موقت دو فعال کارگری

هانا: روز دوشنبه (٩ مە ٢٠٢٢)، دو فعال کارگری با نامهای «عثمان اسماعیلی اهل سقز» و «مرتضی صیدی اهل کامیاران» با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

بر پایە این گزارش؛ مرتضی صیدی روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ در منزل خود در تهران ضمن تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی خود وی را نیز بازداشت کردند. آقای صیدی پس از ١٠ روز از بازداشت بە زندان اوین منتقل شد و پس از ٢٥ روز با قرار وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی تا پایان مراحل کار دادگاه از زندان اوین آزاد شد.
همچنین عثمان اسماعیلی نیز کە از روز ١٠ اردیبهشت ماه ١٤٠١ در بخش قرنطینە زندان مرکزی سقز بە اتهام تبلیغ علیە نظام و تشویش اذهان عمومی زندانی بود، امروز با قرار وثیقە ١٤٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
هر دو بازداشت شدگان در زمان بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بودند.

 

10:20 - 9/5/2022 بروز شده است.