زنان

آمار نقض حقوق زنان در کردستان ایران در طول سال ١٣٩٩

04:06 - 25/3/2021

آمار نقض حقوق  زنان در کردستان ایران  در طول سال ١٣٩٩

این گزارش با استناد به آمار ثبت شده توسط شبکه هانا تهیه شده و سعی بر این بوده که بیشترین راپورتها را تهیه کند، اما به دلیل فضای پلیسی و امنیتی ایران و کردستان، با اطمینان می توان گفت که آمار واقعی از این تعداد بیشتر است.

سازمان حقوق بشری هانا در آستانە سال نو گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در حوزه زنان را در یک سال گذشته  تهیه و به محافل حقوق بشری جهان ارائه می دهد. در این گزارش به مواردی همچون قتل، بازداشت، خودکشی و صدور احکام سنگین دادگاهی علیه زنان در چهار استان کردستان ایران می پردازد.

در گزارش پیش رو به موارد بازداشت، احضار و صدور احکام علیه زنان در کردستان می‌پردازد.

مجموع: ۷۱ مورد به عبارت زیر: نقض حقوق زنان به اتهام فعالیت سیاسی، ۲۰ مورد 

خودکشی، ١٠ مورد 

نقض حقوق شهروندان زن به اتهام فعالیت مدنی، ۸ مورد 

نقض حقوق زنان به اتهام فعالیت مذهبی، ٥ مورد 

پدیده های اجتماعی، ١٨ مورد  فعالان حقوق زنان، ٤ مورد 

فعالان حوزه محیط زیست، ٣ مورد 

اعدام، ١ مورد 

حقوق کودکان( قتل )، ١ مورد 

جنگ، ١ مورد

از موارد بالا همانطور که قابل مشاهده است، بیشترین تعداد مربوط به نقض حقوق شهروندان زن مربوط به اتهام فعالیت سیاسی است که به عبارتی دیگر ٢۸/۲ درصد کل موارد را در یک سال گذشته به خود اختصاص داده است و کمترین موارد هم مربوط است به اعدام، حقوق کودکان و جنگ که هرکدام ١ مورد است. 

از تمامی موارد نقض حقوق بشر در حوزه زنان در کل مناطق کردستان ایران از مارس ٢٠٢٠ تا  مارس ٢٠٢١، بیشترین تعداد مربوط به شهر کرمانشاه ، ٩\١٩ در صد و به عبارتی ١١ مورد، کمترین تعداد مربوط به شهرهای دره شهر، کنگاور، صحنه، قروه، بانه، نقده، ایلام و دهلران هر کدام با یک مورد می باشد. بنا به همین آمار که توسط سازمان حقوق بشری هانا تهیه شده است، بر اساس تقسیمبندی موارد نقض حقوق بشر از لحاظ نوعیت؛ بیشترین موارد مربوط به نقض حقوق زنان به اتهام فعالیت سیاسی با ۲۰ مورد یا ۲\٢۸ درصد و اعدام، حقوق کودکان و جنگ هر کدام با ١ مورد و ٤\١ درصد کمترین بوده است.
در حوزه قتل و کشتن ، بیشترین موارد مربوط به قتل ناموسی بوده که ١٩ مورد است
سازمان حقوق بشری هانا
٤ فروردین ١٤٠٠

برای مشاهده آمار در صفحه جداگانە، کلیک کنید.

06:55 - 27/3/2021 بروز شده است.