اخبار

احضار و بازداشت یک خبرنگار کرد در سنندج

08:52 - 12/5/2022

احضار و بازداشت یک خبرنگار کرد در سنندج

هانا: روز چهارشنب ۱۱ مە ۲۰۲۲، "جبار دستباز" روزنامەنگار و فعال مدنی اهل سنندج از سوی ادارە اطلاعات این شهر مورد احضار و بازجویی قرار گرفت.

بر پایە این گزارش نامبردە از ساعت ۱۰ قبل از ظهر تا ساعت ۳ عصر از سوی ادارە اطلاعات بە دلیل فعالیت های وی در مورد فعالیت در مورد مسئلە زنان، کولبران، زبان مادری و فعالیت در فضای مجازی مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفت. لازم بە ذکر است کە نامبردە پیشتر نیز بە دلیل فعالیت های خود بازداشت شدە بود.