اعدام

اعدام یک شهروند کُرد در لرستان

10:12 - 3/3/2022

اعدام یک شهروند کُرد در لرستان

هانا: روز یکشنبە ٢٨ فوریە ٢٠٢٢ میلادی، یک شهروند کرد در زندان مرکزی "خرم آباد" اعدام شد.

هویت این شهروند "علی حیدر دهقانی" ٣٨ سالە اهل استان "لرستان" عنوان شد و دلیل اعدام وی نیز انجام قتل بود. گزارشات حاکی از آن است نامبردە چند سال پیش یک شهروند را بە قتل رساندە سپس فرار کردە بود، سپس سال گذشتە برای جلب رضایت خانوادە مقتول و دادن دیە خود را بە نیروهای امنیتی معرفی کرد.