اخبار

بازداشت مجدد مسعود نیکخواه توسط نهاد های امنیتی

09:19 - 12/5/2022

بازداشت مجدد مسعود نیکخواه توسط نهاد های امنیتی

بە گزارش همکاران سازمان هانا، ساعت ١٢ شب گذشتە مسعود نیک خواه از سوی نهاد های امنیتی مجددا بازداشت و بە مکان نامعلوم منتقل شد.

بر پایە این گزارش نیروهای امنیتی شب گذشتە با یورش بە منزل «مسعود نیک خواه» علیرغم بازداشت وی اقدام بە تفتیش منزل و  اقدام بە ضبط گوشی تمامی اعضای این خانوادە کردە اند.
بازداشت مجدد آقای نیکخواه در حالی است کە روز گذشتە پس تحمل ١٤ روز بازداشت و شکنجە توسط اطلاعات سپاه آزاد شدە بود.
تاکنون خبری از محل و دلیل بازداشت وی بە اطلاع این سازمان دادە نشدە است.
لازم بە ذکر است هم اکنون ''اسکندر لطفی(سوران)، شعبان محمدی و مسعود نیک خواه سە نفر از اعضای هیئت مدیرە شورای هماهنگی معلمین ایران شاخە مریوان و فرهاد میرزایی فعال صنفی اهل شاه آباد در بازداشت بە سر می برند.

10:01 - 12/5/2022 بروز شده است.