اخبار

توپ باران مقر احزاب کردستان ایران در درە "رۇست"

09:17 - 11/5/2022

توپ باران مقر احزاب کردستان ایران در درە "رۇست"

هانا: امروز چهارشنبە مقرهای پیشمرگان حزب کومەله و دموکرات در ارتفاعات مرزی درە "رۇست" از ساعت( ٨:٥۰ تا ۹:۱٥) مورد یورش و توپ باران نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت.

بر طبق این گزارش همزمان با این توپ باران دو هواپیمای بدون سر نشین نیز بر روی این مقرها گشت زنی انجام میداد. 
این حملات تاکنون تلفات انسانی نداشتە، اما بە شدت محیط زیست این منطقە را مورد آسیب قرار دادە است.

10:08 - 11/5/2022 بروز شده است.