ویدیو

جان بە قیمت نان

09:12 - 19/9/2021

جان بە قیمت نان

ویدیو مطعلق بە زمان جانباختن امید محمد زادە کولبر کُردی کە روز گزشتە توسط نیروهای مسلح در ارتفاعات مرزی سردشت جان باخت.

05:25 - 20/9/2021 بروز شده است.