کولبر

دستکم ١٧ کولبر در ماە ژانویە ٢٠٢٢ کشتە و زخمی شدند 

08:33 - 3/2/2022

دستکم ١٧ کولبر در ماە ژانویە ٢٠٢٢ کشتە و زخمی شدند 

هانا: مرکز آمار  سازمان حقوق بشری هانا همزمان با پایان هر ماه، اقدام به جمع آوری داده ها و آمار مربوط به بخشهای مختلف در کردستان ایران می کند، این آمار با سعی و تلاش همکاران هانا تهیە شدە است.


مرکز آمار  سازمان حقوق بشری هانا، در این قسمت، آمار تلفات کولبران کرد در مناطق مختلف استان های کردستان در ماه  ژانویە ٢٠٢٢ را ارائە میدهد. 
در ماه ژانویە ، دستکم ١٧  کولبر هنگام کولبری کشتە و زخمی شدند . 
همگی موارد جانباختگان و زخمیها از لحاظ جنسیتی مرد هستند.
از مجموع ١٧ نفر، 
٥ نفر کشتە شدند کە یک نفر از آنها بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی کشتە شد، و یک نفر در حادثە تصادف ماشین جان باخت و ٣ نفر هم بر اثر سرمازدگی در زیر برف ماندند و جانشان را از دست دادند.
در این ماە، ١٢ نفر از کولبران زخمی شدند کە ٨ نفر از آنها بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی زخمی شدند،  ٢ نفر بر اثر انفجار مین زخمی شدند و یک نفر بر اثر تصادف ماشین زخمی شدە و یک نفر هم بر اثر حوادث طبیعی زخمی شد.


کولبری پدیدەای حاصل از فقر و بیکاری سیستماتیک در کردستان است و مردم از روی ناچاری بە کولبری پناه می برند، ضمن اینکە مسئولین حکومتی هیچگونە تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کردستان انجام نمیدهند بلکە کشتن کولبران را بە خبری عادی نیز تبدیل کردە اند و این زنگ خطرناکی برای مردم کردستان است. نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یا مرزبانان جمهوری اسلامی بە کولبران شلیک مستقیم می کنند و روزانە تعدادی را کشتە یا زخمی می کنند.

سازمان حقوق بشری هانا 
١، فوریە، ٢٠٢٢

برای مشاهده آمار در صفحه جداگانە، کلیک کنید.

07:25 - 3/2/2022 بروز شده است.