آمار

دستکم ١٨٠ فعال کارگری و صنفی از ماە می ٢٠٢١ تا ماە می ٢٠٢٢ بازداشت شدەاند

04:58 - 1/5/2022

دستکم ١٨٠ فعال کارگری و صنفی از ماە می ٢٠٢١ تا ماە می ٢٠٢٢ بازداشت شدەاند

هانا: مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا اقدام به جمع آوری داده ها و آمار مربوط بە دستگیری و بازداشت فعالین کارگری، مدنی ، دانشجویی و صنفی در بخشهای مختلف در کردستان ایران کردە است. این آمار با سعی و تلاش همکاران هانا تهیە شدە است.

در این قسمت، آمار بازداشتها در یک سال گذشتە  ارائە میشود .
در یک سال گذشتە، دستکم ١٨٠  فعال کارگری و صنفی از ماە می ٢٠٢١ تا ماە می ٢٠٢٢ بازداشت شدند. 
٢٨ نفر از این مجموع از لحاظ جنسیتی زن هستند.
از مجموع ١٨٠ نفر، 
٩٠ نفر فعال مدنی، ٢٢ فعال کارگری، ٢٥ فعال فرهنگی و ٦ فعال دانشجویی  در میان بازداشت شدەگان بودند. 
در یک سال گذشتە دستکم ٥٩ کارگر بر اثر حادثە کاری و نبود وسایل ایمنی و امنیت کاری جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی زخمی شدەاند کە آمار دقیقی از زخمیها در دست نیست.
اسامی و مشخصات بازداشت شدەگان در صفحە مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا موجود است.

سازمان حقوق بشری هانا 
١، می، ٢٠٢٢