آمار

دستکم ٥٣ کولبر در ماە آوریل ٢٠٢٢ کشتە و زخمی شدند

08:50 - 1/5/2022

دستکم ٥٣ کولبر در ماە آوریل ٢٠٢٢ کشتە و زخمی شدند

هانا: مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا اقدام به جمع آوری داده ها و آمار مربوط بە تلفات کولبران در بخشهای مختلف در کردستان ایران کردە است. این آمار با سعی و تلاش همکاران هانا تهیە شدە است.

در این قسمت، آمار تلفات کولبران کرد در ماه  آوریل ٢٠٢٢ ارائە میشود .
در ماه آوریل ، دستکم ٥٣  کولبر هنگام کولبری کشتە و زخمی شدند . 
همگی موارد جانباختگان و زخمیها از لحاظ جنسیتی مرد هستند.
از مجموع ٥٣  نفر، 
٥ نفر کشتە شدند کە ۴ نفر از آنها بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی کشتە شدند، و یک نفر بر اثر ایست قلبی ناشی از فشار هنگام فرار از دست نیروهای جمهوری اسلامی جان باخت.
در این ماە، ٤٨ نفر از کولبران زخمی شدند کە ٤٦ نفر از آنها بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی زخمی شدند،  ٢ نفر بر اثر حوادث طبیعی زخمی شدە است. 
کولبری پدیدەای حاصل از فقر و بیکاری سیستماتیک در کردستان است و مردم از روی ناچاری بە کولبری پناه می برند، ضمن اینکە مسئولین حکومتی هیچگونە تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کردستان انجام نمیدهند بلکە کشتن کولبران را بە خبری عادی نیز تبدیل کردە اند و این زنگ خطرناکی برای مردم کردستان است. نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یا مرزبانان جمهوری اسلامی بە کولبران شلیک مستقیم می کنند و روزانە تعدادی را کشتە یا زخمی می کنند. 

سازمان حقوق بشری هانا 
١، می، ٢٠٢٢

09:14 - 3/5/2022 بروز شده است.