اخبار

سنندج/ دو شهروند کرد در دادگاه غیابی بە زندان محکوم شدند

11:31 - 10/5/2022

سنندج/ دو شهروند کرد در دادگاه غیابی بە زندان محکوم شدند

هانا: طی روزهای گذشتە «خالد سیف پناهی» و «افشین حسین پناهی»بە شیوە غیابی بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی و شعار علیە نظام بە حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این گزارش؛ «افشین حسین پناهی» زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی، روز شنبە ٧ ماه مە ٢٠٢٢ مطلع شد کە در دادگاه غیابیبە اتهام شعار علیە نظام بە یک سال زندان تعزیری محکوم شدە است.
همچنین «خالدسیف پناهی» نیز توسط همان دادگاه روز گذشتە با دریافت یک حکم بە وی اطلاع دادند کە بە اتهام همکاری با حزب کومەلە کردستان ایران بە ٩١ روز زندان محکوم شدە است.
لازم بە ذکر است کە هر دوی این احکام بە شیوە غیابی و از سوی دادگاه انقلاب سنندج صادر شد و این دو شهروند کرد هیچگونە فرصت جهت دفاع از خود را نداشتە اند.

11:34 - 10/5/2022 بروز شده است.