اخبار

شکنجە بازداشت شدگان امروز روستای سردوش توسط نیروی انتظامی

09:58 - 12/5/2022

شکنجە بازداشت شدگان امروز روستای سردوش توسط نیروی انتظامی

بە گزارش دریافتی از همکاران هانا، بازداشت شدگان امروز روستای سردوش توسط نیروهای انتظامی مورد شکنجە قرار گرفتە اند.

بازداشت شدگان هویتشان عبارت است از "کارو صدیق یمنی ۱۹ سالە، کیوان قبادی و عثمان فتاحی" اهل روستای "سردوش" . این شهروندان در جریان بازپس گیری دامهای خود از نیروهای مرزبانی پاسگاە "دۆڵەبی" در نزدیکی روستای سردوش بازداشت شدند.

همانگونە کە سازمان هانا گزارش داد، در جریان این اتفاق چهار شهروند دیگر توسط نیروهای نظامی ایران مجروح شدند و تمام دامهای این شهروندان از سوی نیروهای هنگ مرزی و نیروی انتظامی مورد تسخیر قرار گرفت.

تا زمان تنظیم این خبر بازداشت شدگان هنوز در بازداشت بە سر می برند.

10:18 - 12/5/2022 بروز شده است.