اخبار

مریوان؛ انتقال یک زندانی سیاسی بە زندان دیزل آباد کرمانشاه

07:31 - 11/5/2022

مریوان؛ انتقال یک زندانی سیاسی بە زندان دیزل آباد کرمانشاه

هانا: یک شهروند اهل مریوان با نام «کاوان بامی » ١٨ سالە از بازداشتگاه ادارە اطلاعات مریوان بە زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

نامبردە در تاریخ ٨ فروردین ١٤٠١ پس از جدایی از حزب دمکرات کردستان ایران و برگشت بە زادگاه خود علیرغم گرفتن امان نامە از سوی ادارە اطلاعات بازداشت شد.