اخبار

مریوان/ تهدید فعال صنفی توسط نهاد های امنیتی

11:17 - 12/5/2022

مریوان/ تهدید فعال صنفی توسط نهاد های امنیتی

بر پایە گزارش همکاران هانا؛ «صلاح آزادی» فعال صنفی معلمین اهل مریوان کە قرار بود امروز مجری تجمع معلمین مریوان باشد، شب گذشتە از سوی نهاد های امنیتی مورد تهدید قرار گرفت.

لازم بە ذکر است کە آقای «صلاح آزادی» پیشتر نیز سابقە بازداشت و پروندە سازی از سوی نهاد های امنیتی را داشتە است، کە آخرین مورد آن در ١٨ فروردین بە پلیس فتا احضار گردید و  ٢٩ فروردین سال جاری بە اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، هواداری از احزاب کُردستانی از طریق بارگذاری فیلم و تصاویر" بازداشت و با قرار وثیقە موقت تا زمان پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

11:26 - 12/5/2022 بروز شده است.