اخبار

مریوان/ درگیری نیروهای نظامی با مردم روستای سردوش

08:54 - 12/5/2022

مریوان/ درگیری نیروهای نظامی با مردم روستای سردوش

هانا: روز پنجشنبه ۱۲ مە ۲۰۲۲، شماری از نیروهای هنگ مرزی پاسگاە "دۆڵەبی" در روستای سردوش، در حالی کە قصد ربودن شماری از دام های مردم این روستا را داشتند، با مقاومت مردم روبرو شدند و این مقاومت بە درگیری انجامید.


در این گزارش آمدە است کە چهار شهروند اهل سردوش با نامهای « دانا پیروزی و ایوب پیروزی فرزند فتاح، ایوب پیروزی فرزند عبداللە و ابوبکر فتاحی» در این درگیری ها مجروح شدە و  جهت مداوا بە دلیل شدت جراحات بە بیمارستان مریوان منتقل شدە اند. همچنین سە نفر با نامهای «کارو صدیق یمنی، کیوان قبادی و عثمان فتاحی» توسط نیروهای حفاظت نیروی انتظامی بازداشت شدە اند.
 لازم بە ذکر است شمار زیادی از دامها توسط نیروهای مرزبانی و نیروی انتظامی بە سرقت رفت.

02:38 - 12/5/2022 بروز شده است.