اخبار

مریوان/ شعبان محمدی توسط نیروهای امنیتی ربودە شد

09:36 - 11/5/2022

مریوان/ شعبان محمدی توسط نیروهای امنیتی ربودە شد

هانا: امروز چهارشنبە (١١ مە ٢٠٢٢) شعبان محمدی فعال صنفی و عضو هیئت مدیرە کانون صنفی معلمین مریوان توسط نیروهای لباس شخصی در میدان «باوە رشید» در شهر «مریوان» ربودە شد.

تاکنون ضـمن پیگیری خانوادە نامبردە ادارە اطلاعات مریوان و سازمان اطلاعات سپاه در مریوان بە خانوادە آقای «محمدی» عنوان کردە اند کە ما «شعبان محمدی» را نربودە ایم و پیش ما نیست.
لازم بە ذکر است؛ «شعبان محمدی» تاکنون چندین بار بە دلیل فعالیت های صنفی خود از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است.

09:40 - 11/5/2022 بروز شده است.