اخبار

میلیتاریزە کردن سنندج و کرمانشاه

01:58 - 14/5/2022

میلیتاریزە کردن سنندج و کرمانشاه

بە گزارش دریافتی از همکاران سازمان حقوق بشری هانا؛ نیروهای نظامی برای چندمین روز متوالی شهر های کرمانشاه و سنندج را میلیتاریزە کردە اند. بر پایە این گزارش نیروها در مراکز این شهر ها و محلە درە دریژ (مهدیە) کرمانشاه جایگیر شدە اند.

 میلیتایزە کردن فضای کردستان در حالی است کە در بیش از دە شهر ایران تجمعات اعتراضت در نارضایتی بە وضعیت فلاکت بار معیشتی و مدیریت غلط در حال انجام است کە در برخی مواقع این اعتراضات بە واکنش تند نیروهای نظامی و امنیتی مواجە شدە است کە بە کشتە شدن دست کم دو نفر در دزفول و اندیمشک و بازداشت دست کم ٣٠٢ نفر در خوزستان و لرستان انجامید.