ویدیو

همکاران هانا در شهرستان بانە با ارسال گزارشی از کشتە شدن یک کولبر در بامداد روز پنجشنبە (١٦ سپتامبر ٢٠٢١) میلادی خبرد دادند

08:02 - 16/9/2021

همکاران هانا در شهرستان بانە با ارسال گزارشی از کشتە شدن یک کولبر در بامداد روز پنجشنبە (١٦ سپتامبر ٢٠٢١) میلادی خبرد دادند

این کولبر کرد هنگام کولبری در نوار مرزی ایران و عراق توسط نیروهای مسلح ایران بە همراه دستە ای دیگر از کولبران مورد یورش قرار گرفت و سر انجام بر اثر اثابت گلولە جان خود را از دست داد.

04:56 - 17/9/2021 بروز شده است.