اخبار

بانە/ آزادی موقت ٥ فعال صنفی با قرار وثیقە

11:03 - 18/6/2022

بانە/ آزادی موقت ٥ فعال صنفی با قرار وثیقە

هانا: ٥ فعال مدنی و کارگری اهل بانە با نامهای پروین عبدالله‌‌پناه، رحمان(عمر) سلیمانی ۵۸ ساله فعال کارگری، سعید محمدی ٤١ ساله فعال کارگری، فواد فاروقی زندانی سیاسی سابق و فاتح مجیدی ۶٤ ساله معلم اخراجی کە از ٦ اردیبهشت ١٤٠١ بازداشت شدە بودند، امروز بە شیوە موقت آزاد شدند.


بر پایە گزارش همکاران هانا هر کدام با قرار وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این ٥ فعال صنفی و اجتماعی کە از تاریخ ٦ اردیبهشت ماه ١٤٠١ خورشیدی، همراه با ٣ فعال صنفی دیگر بە شیوە خودسرانە بازداشت شدە بودند. در زمان بازداشت نیز از داشتن حقو ملاقات و داشتن وکیل محروم بودند.
لینک مربوط: بی خبری نگران کنندە از سرنوشت ٩ فعال صنفی

11:13 - 18/6/2022 بروز شده است.