آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە اوت ٢٠٢٢ در كردستان ایران

12:52 - 2/9/2022

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە اوت ٢٠٢٢ در كردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە اوت ٢٠٢٢ در كردستان ایران را منتشر میکند. (در این گزارش كردستان  شامل استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج (کردستان)، ارومیە (آذربایجان غربی) میباشد. با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە اوت ٢٠٢٢ دست کم ٩٣ شهروند کرد بازداشت شدەاند، ٢ نفر اعدام شدەاند، ٣ کودک بە قتل رسیدند،  ٣٤ کولبر و کاسبکار کشتە وزخمی شدەاند، ٩ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند، دستکم ٤ نفر بر اثر انفجار کشتە و زخمی شدند، دستکم ٣٤ نفر خودکشی کردەاند و نهایتا در ماه اوت دستکم ٢ زن بە قتل رسیدەاند.  
بازداشتها: 
در ماە اوت ٢٠٢٢، دستكم ٩٣ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدون هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده اند. این بازداشتها توسط نیرویهای اطلاعات، لباس شخصی، نیروهای ویژە و همچنین فراخواندن بوسیلە تلفن انجام گرفتە است. 
هویت همە  افراد بازداشت شدە برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده کە اکثرا  به اتهام فعالیت سیاسی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای کارگری، صنفی، مدنی بازداشت شده‌ اند. بر اساس این آمار از مجموع بازداشت شدەگان ٦٧ نفر بە جرایم سیاسی، ١٨ نفر فعالیت صنفی و مدنی بویژە معلمان، ٤ نفر در رابطە بە فعالیتهای زیست محیطی و ٢ نفر بە جرم فعالیت مذهبی بازداشت شدند . از مجموع دستگیر شدەگان ٨٦ نفر مرد و ٧ نفر زن بودند.
اعدام :
در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٢ شهروند کرد کە یکی از آنها بە جرم  قتل عمد و دیگری بە جرایم مربوط بە  مواد مخدر اعدام شدەاند.
:  کولبران و کاسبکاران
با استناد به آمار هانا، در ماە اوت ٢٠٢٢میلادی ٣٤ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند . 
از این تعداد ٧ نفر کشتە شدند کە همە جانباختەگان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشتە شدەاند. در این ماە ٢٢ کولبر هم زخمی شده‌اند. از این تعداد ١٩ نفر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدەاند، و ٣ نفر بر اثر انفجار مین زخمی شدە است. 
در ماە اوت همچنین ٥ نفر از کولبران و کاسبکاران توسط نیروهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در ماە اوت بیشترین تلفات کولبران کە معادل ٦٠درصد از کل رقم منتشر شدە میباشد در نوار مرزی بانە روی دادە است. 

زنان: 
در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٧ زن توسط نهادهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدەاند همە بازداشت شدەگان بە جرم فعالیتهای صنفی، کارگری، سیاسی و همکاری با احزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی و یک مورد هم بە جرم فعالیت مذهبی بازداشت شدەاند.
زن کشی:
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٢ زن در ارتباط با قتل ناموسی و اختلافات خانوادگی  توسط شوهر یا افراد درجە یک خانوادە در شهرهای خوی و کرمانشاە بە قتل رسیدەاند.
خودکشی:
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٣٤ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند کە متاسفانە نسبت بە ماە قبل افزایش چشم گیری داشتە است .  از این تعداد خودکشی،  ٢٨ مورد مذکر و ٦ مورد مونث بودند. خودکشی های ماە اوت اکثرا جوانان و نوجوانان بودەاند. بە طوری کە ٧ کودک و ٢١ جوان در بین خودکشی ها وجود دارد. این خودکشی ها بە دلایل وضعیت بد معیشتی و بعضا اختلافات خانوەادگی بودە است. 
کارگران: 
با استناد به آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە اوت ٢٠٢٢، دستکم ٩ کارگر کرد به علت سانحه ناشی از کار ونیز نبود ایمنی در محل کار جان باخته‌اند و تعداد زیادی زخمی و مسدوم شدەاند. در این ماە ١٣ فعال کارگری احضار شدەاند. 
انفجار مین: 
با استناد به آماری کە در مرکز آمار هانا ثبت شدە است، در ماە اوت ٢٠٢٢،  در مرزهای کُردستان یک  نفر در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق و همچنین مینهای جدید کاشتە شدە توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشتە شدە و ٣ نفر نیز مجروح شدند .
کودکان:
در ماه اوت ٢٠٢٢، کودکان زیادی تلف شدند ازجملە ٧ مورد از خودکشی ها کودک و یا افراد زیر ١٨ سال بودند .  همچنین در این ماە ٢ کودک بوسیلە شلیک نیروهای انتظامی کشتە شدند و یک کودک هم هنگام کار دچار حادثە شد و جان باخت. 

مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 

استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است 
١، سپتامبر ٢٠٢٢

10:44 - 2/9/2022 بروز شده است.