آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە جولای ٢٠٢٢ در كردستان ایران

09:39 - 2/8/2022

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە جولای ٢٠٢٢ در كردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە جولای ٢٠٢٢ در كردستان ایران را منتشر میکند. (هر جا کە نامی از كردستان آمدە است منظور استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج (کردستان)، ارومیە (آذربایجان غربی) میباشد.

با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە بأشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد. . 
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە جولای ٢٠٢٢ دست کم ٨١ شهروند کرد بازداشت شدەاند، ١٣ نفر اعدام شدەاند، ٤١ کولبر و کاسبکار کشتە وزخمی شدەاند، ٣ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە وجان باختەاند، دستکم ٣ نفر بر اثر انفجار مین زخمی شدە اند، دستکم ٢٠ نفر خودکشی کردەاند و نهایتا در ماه جولای دستکم ٤ زن بە قتل رسیدەاند.  
بازداشتها: 
در ماە جولای ٢٠٢٢، دستكم ٨١ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدون هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده اند. این بازداشتها توسط نیرویهای اطلاعات، لباس شخصی، نیروهای ویژە و همچنین فراخواندن بوسیلە تلفن انجام گرفتە است. . 
هویت همە  افراد بازداشت شدە برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده کە اکثرا  به اتهام فعالیت سیاسی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای کارگری، صنفی، مدنی بازداشت شده‌ اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ٥٥ نفر بە جرایم سیاسی، ٢٥ نفر فعالیت صنفی و مدنی بویژە معلمان، ١ نفر بە جرم فعالیت مذهبی بازداشت شدند . از مجموع دستگیر شدەگان ٧٧ نفر مرد و ٤ نفر زن بودند.
اعدام :
در ماە جولای ٢٠٢٢ دستکم ١٣ شهروند کرد بە جرایم  قتل عمد و مواد مخدر اعدام شدەاند . از این تعداد ١١ نفر بە جرم قتل عمد و ٢ نفر در ارتباط با جرایم مربوط بە مواد مخدر اعدام شدەاند. در میان اعدام شدەگان در ماە جولای ٢ زن وجود دارد. 
:  کولبران و کاسبکاران
با استناد به آمار هانا، در ماە جولای ٢٠٢٢میلادی ٤١ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند . 
از این تعداد ٤ نفر کشتە شدند کە ٣ نفر از آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشتە شدەاند و یک نفر بعد از اینکە توسط نیروهای جمهوری اسلامی مورد تیراندازی قرار گرفتند ماشین آنها تصادف میکند و  جانش را از دست میدهند. در این ماە ٣٧ کولبر هم زخمی شده‌اند. از این تعداد ٢٥ نفر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدەاند. بیشترین آمار تلفات کولبران مربوط بە شهرها و روستاهای مرزی کردستان است. 
زنان: 
در ماە جولای ٢٠٢٢ دستکم ٤ زن توسط نهادهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدەاند همە بازداشت شدەگان بە جرم فعالیتهای صنفی، کارگری، سیاسی و همکاری با أحزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند.
زن کشی:
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە جولای ٢٠٢٢ دستکم ٤ زن در ارتباط با اختلافات خانوادگی  توسط شوهر یا افراد درجە یک خانوادە بە قتل رسیدەاند.
خودکشی:
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە جولای ٢٠٢٢ دستکم ٢٠ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند کە متاسفانە نسبت بە ماە قبل افزایش چشم گیری داشتە است .  از این تعداد خودکشی،  ١٦ مورد مذکر و ٤ مورد موئنث بودند. خودکشیهای ماە جولای اکثرا جوانان و نوجوانان بودەاند. این خودکشیها بە دلایل وضعیت بد معیشتی و بعضا اختلافات خانوەادگی بودە است. 
از این تعداد ١٢ نفر زیر ١٨ سال بودند. 
کارگران: 
با استناد به آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا درماە جولای ٢٠٢٢، دستکم ٣ کارگر کرد به علت سانحه ناشی از کار ونیز نبود ایمنی در محل کار جان باخته‌اند و تعداد زیادی زخمی و مسدوم شدەاند. در این ماە ٢ فعال کارگری احضار شدەاند. 
انفجار مین: 
با استناد به آماری کە در مرکز آمار هانا ثبت شدە است، در ماە جولای ٢٠٢٢  در مرزهای کُردستان یک  نفر در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق و همچنین مینهای جدید کاشتە شدە توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشتە شدە و ٢ نفر زخمی شدند. از این تعداد ٢ زن و یک مرد وجود دارد.
بیشترین قربانیان این مین ها کولبران، کاسبکاران و کشاورزان کُرد هستند.
کودکان:
در ماه جولای ٢٠٢٢ کودکان زیادی تلف شدند ازجملە ١٢ مورد از خودکشیها کودک و یا افراد زیر ١٨ سال بودند . همچنین گزارش  یک مورد از کودک آزاری بە دست سازمان حقوق بشری هانا رسیدە است کە موارد آن میتواند بسیار بیشتر باشد. کودک همسری هم یکی دیگر از این موارد است کە بعضا این مسئلە بە خودکشی می انجامد و دو مورد از قتلهای انجام گرفتە مربوط بە کودک همسری میباشد.

مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
١، ئاگوست ٢٠٢٢
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است
www.hana-hr.org (http://www.hana-hr.org/)
news@hana-hr.org