اخبار

زخمی شدن یک شهروند معترض در اشنویە

12:17 - 22/9/2022

زخمی شدن یک شهروند معترض در اشنویە

هانا: روز چهارشنبە "٢١ سپتامبر ٢٠٢٢" یک شهروند معترض با هویت "سائم تارم" اهل محلە تاچین آباد اشنویە، توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلولە در تجمعات اعتراضی بە قتل ژینا امینی زخمی و در بخش مراقبت های ویژە بستری است.