آمار

٢٣ کولبر در نیمە اول سپتامبر کشتە و زخمی شدند

03:32 - 14/9/2022

٢٣ کولبر در نیمە اول سپتامبر کشتە و زخمی شدند

هانا؛ با استناد بە مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا در نیمە اول ماە سپتامبر ٢٠٢٢ دستکم ٢٣ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدند. بر پایە این گزارش با زخمی شدن هیوا عزیزنجات جوان ١٩ سالە و قهرمان کاراتە و برندە مدال طلای آسیا، شمار کولبرانی کە بوسیلە نیروهای هنگ مرزی با شلیک مستقیم مجروح شدند بە ٢١ نفر رسید . بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هانا در نیمە اول سپتامبر یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی کشتە شد و یک کولبر هم با شلیلک نظامیان ترکیە کشتە شد.


تیراندازی و شلیک گلولە بطور مستقیم بسوی کولبران نشانە کشتار سیستماتیک این قشر زحمتکش از جامعە کردستان است کە بە دلیل فقر، بیکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی بە این کار سخت و مخاطرە انگیز روی آوردەاند .
لازم بە یاداوری است کە با استناد بە مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا در ماه آگوست ٢٠٢٢ دستکم ٣٤ کولبر کشتە و زخمی شدند کە همە موارد با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشتە و مجروح شدند.