اخبار

کشتە شدن یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در تهران

01:57 - 22/9/2022

کشتە شدن یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در تهران

بنابە گزارشات دریافتی توسط همکاران هانا: روز دوشنبە "١٩ سپتامبر ٢٠٢٢" یک شهروند دیگر با هویت "ایمان بهزادپور" ٢٧ سالە فرزند علاءالدین اهل سنندج، بر اثر شلیک مستقیم گلولە توسط نیروهای امنیتی بر سر وی کشتە شدە است.

لازم بە ذکر است کە اطلاعات خانوادە این شهروند را تهدید کردە کە رسانەای نشە و جسد فرزندشان را با تعهد تحویل دادە و روز چهارشنبە "٢١ سپتامبر ٢٠٢" با حظور نیروهای اطلاعات بە خاک سپردە شدە و بهشون اجازە ندادن کە جسد فرزندشان را ببینند.