آمار

کشتە و زخمی شدن دستکم ٣٤ کولبر و کاسبکار در ماە اوت ٢٠٢٢

10:38 - 1/9/2022

کشتە و زخمی شدن دستکم ٣٤  کولبر و کاسبکار در ماە اوت ٢٠٢٢

هانا: مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا اقدام به جمع آوری داده ها و آمار مربوط بە تلفات کولبران و کاسبکاران در بخشهای مختلف در کردستان ایران کردە است. این آمار با سعی و تلاش همکاران هانا تهیە شدە است.

در این قسمت، آمار تلفات کولبران و کاسبکاران کرد در ماه  اوت ٢٠٢٢ ارائە میشود .
در ماه اوت ، دستکم ٣٤  کولبر و کاسبکار هنگام کولبری کشتە و زخمی و یا بازداشت شدند . 
همگی موارد از لحاظ جنسیتی مرد هستند.
از مجموع ٣٤ نفر، 
٧ نفر کشتە شدند کە تمامی این ٧ کولبر بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی کشتە شدند.
در این ماە، ٢٢ نفر از کولبران و کاسبکاران زخمی شدند کە ١٩ نفر از آنها بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی زخمی شدند و ٣ نفر بر اثر انجار مین زخمی شدە است. 
در ماە اوت همچنین ٥ نفر از کولبران و کاسبکاران توسط نیروهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند
در ماە اوت بیشترین تلفات کولبران کە معادل ٦٠درصد از کل رقم منتشر شدە میباشد در نوار مرزی بانە روی دادە است. 

کولبری پدیدەای حاصل از فقر و بیکاری سیستماتیک در کردستان است و مردم از روی ناچاری بە کولبری پناه می برند، ضمن اینکە مسئولین حکومتی هیچگونە تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کردستان انجام نمیدهند بلکە کشتن کولبران را بە خبری عادی نیز تبدیل کردە اند و این زنگ خطرناکی برای مردم کردستان است. نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یا مرزبانان جمهوری اسلامی بە کولبران شلیک مستقیم می کنند و روزانە تعدادی را کشتە یا زخمی می کنند. 

سازمان حقوق بشری هانا 
١، سپتامبر، ٢٠٢٢