ویدیو

گزارش ماهانە نقض حقوق بشر در کردستان ایران در ماە سپتامبر ٢٠٢١

04:32 - 1/10/2021

گزارش ماهانە نقض حقوق بشر در کردستان ایران در ماە سپتامبر ٢٠٢١

ماە سپتامبر ٢٠٢١

هانا: مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا ، هر ماه اقدام به جمع آوری داده ها و آمارهای مربوط به بخشهای مختلف در کردستان ایران می کند، این آمار بدلیل عدم دسترسی آزاد بە منابع محلی و نبودن آزادی فعالیت رسانەای مستقل کلیه موارد و حالت های روی داده نیست اما تمامی سعی و تلاش همکاران هانا در داخل کشور می باشد.

در این قسمت، آمار مربوط بە دستگیری و بازداشتها ، اعدامها ، کشتە و زخمی شدن کولبرها ، تلفات کارگران ناشی از حوادث کاری و

خودکشیها در استانهای کردستان ارائه میشود.  

ماە سپتامبر ٢٠٢١ 
بازداشت و دستگیری:
٢٦  نفر بازداشت شدند کە همگی مرد بودند. از مجموعە دستگیر شدەگان، ١٦ مورد در استان ارومیە و ١٠ نفر در استان سنندج  روی دادە است. از این تعداد ٣ نفر بە جرم فعالیت محیط زیستی،  ٣ نفر جرم فعالیت مدنی و ٢٠ نفر بە جرم فعالیت سیاسی دستگیر شدند. لازم بە یاداوری است کە تمامی دستگیریها توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انجام گرفتە و هیچگونە حکم دادگاهی در کار نبودە .

اعدام:
در ماە سپتامبر ٢ نفر در کرمانشاە اعدام شدند 
یکی بە جرم قتل عمد و دیگری بە جرم فروش مواد مخدر
همچنین ٣ نفر بە جرم فعالیت سیاسی و عضویت در احزاب کردستان بە اعدام محکوم شدند
١ نفر در ارومیە
١ نفر در کامیاران
١ نفر در بوکان
کولبر:
٢٢ کولبر کشتە و زخمی شدند، 
از این مجموعە 
٨ کولبر کشتە شدند.
١٤ کولبر زخمی شدند 
از مجموع ٢٢ نفر ١٨ مورد بوسیلە شلیک مستقیم توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی کشتە و زخمی شدند و ٤ نفر بر اثر حوادث طبیعی و تصادف ماشین زخمی شدند 

کارگر:
١٦ کارگر بە دلیل عدم امنیت و استانداردهای محل کار ، هنگام کار جان خود را ازدست دادند
خودکشی:
١٣ نفر خودکشی کردەاند.
بیشترین خودکشی در ماە سپتامبر مربوط بە استانهای کرمانشاە و سنندج است کە ٨ مورد کرمانشاە، ٣ مورد استان سنندج و ٢ مورد استان ارومیە. ٣ مورد جوانان زیر ١٨ سال نیز دیدە میشود.

سازمان حقوق بشری هانا 
١، اکتبر، ٢٠٢١

09:22 - 1/10/2021 بروز شده است.