زندانیان

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در دیواندرە

01:24 - 23/11/2022

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در دیواندرە

هانا: روز سەشنبە "٢٢ نوامبر ٢٠٢٢" یک شهروند با هویت "رفیق دیوارگر" اهل دیواندرە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.