اخبار

بوکان؛ جانباختن یک شهروند معترض زیر شکنجە نیروهای سرکوبگر

02:07 - 23/11/2022

بوکان؛ جانباختن یک شهروند معترض زیر شکنجە نیروهای سرکوبگر

بنابە گزارشات دریافتی توسط همکاران هانا: طی روزهای اخیر یک شهروند معترض با هویت "هیمن امان" معروف بە (هێمنە ڕەش) اهل بوکان، زیر شکنجە نیروهای سرکوبگر جان خود را از دست داد.


طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە در جریان اعتراضات شهر بوکان با شلیک گلولە ساچمەای توسط نیروهای سرکوبگر بە شدت زخمی شدە بود کە همان روز توسط نیروهای سرکوبگر در منزل شخصی خود ربودە شد و بعد ازربوده شدن، به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود. نامبردە روز چهارشنبه ۲ آذر١٤٠١، دراثر شکنجه و جراحت شدید جان باخت.پیکر جانباختە هیمن امان شب چهارشنبه پس از تحویل به خانواده تحت فشار نهادهای حکومتی شبانه به خاک سپرده شد

09:30 - 25/11/2022 بروز شده است.