زندانیان

بیجار؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

01:50 - 23/11/2022

بیجار؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

هانا: روز دوشنبە "٢١ نوامبر ٢٠٢٢" یک شهروند با هویت "سینا طاریمرادی" اهل بیجار، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

تا لحظە انتشار این گزارش اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری این شهروند در دسترس نیست.