زندانیان

جوانرود؛ ربودن یک کودک ١٣ سالە توسط نیروهای سرکوبگر

01:45 - 23/11/2022

جوانرود؛ ربودن یک کودک ١٣ سالە توسط نیروهای سرکوبگر

هانا: روز یکشنبە " ٢٠ نوامبر ٢٠٢٢" یک کودک ١٤ سالە با هویت "آرش عزیزی" اهل جوانرود، توسط نیروهای سرکوبگر ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.