کودکان

بوکان؛ کشتە شدن یک کودک ٧ سالە توسط نیروهای امنیتی

12:27 - 15/10/2022

بوکان؛ کشتە شدن یک کودک ٧ سالە توسط نیروهای امنیتی

بنابە گزارشات دریافتی توسط همکاران هانا در بوکان: روز چهارشنبە "١٢ اکتبر ٢٠٢٢" یک کودک ٧ سالە با هویت "هلن احمدی" فرزند هیمن و اهل بوکان، توسط نیروهای امنیتی کشتە شد.


این منبع افزود هلن احمدی این کودک ٧ سالە در تجمعات اعتراضی دانش آموزان در امیر آباد (میراوا) بوکان هنگام خروج از مدرسە توسط نیروهای امنیتی بە سوی دانش آموزان شلیک شدە کە در نهایت موجب کشتە شدن هلن احمدی شدە است.

لازم بە ذکر است  نیروهای امنیتی خانوادە این کودک ٧ سالە را تهدید کردە کە علت مرگ هلن احمدی را تصادف اعلام کنند.