اخبار

حملە نیروهای سرکوبگر بە خانوادە جانباختە "هیمن حمزە" در سردشت

01:11 - 24/1/2023

حملە نیروهای سرکوبگر بە خانوادە جانباختە "هیمن حمزە" در سردشت

هانا: بامداد سەشنبە "٢٤ ژانویە ٢٠٢٣" نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بە صورت مسلحانە بە منزل برادر جانباختە "هیمن حمزە" حملە میکنند.

هویت این شهروندان "آزاد، محمد و عبداللە حمزە" و اهل روستای "بیوران" از توابع سردشت عنوان شدە است.

طبق گزارشات دریافتی؛ نیروهای سرکوبگر بدون ارائە حکم قضایی جهت بازداشت این سە برادر بە آنها یورش بردە و با شلیک مستقیم گلولە موجب زخمی شدن از ناحیە دست، صورت و پای این شهروندان شدەاند.

در ادامە این گزارش؛ بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر عبداللە از ناحیە پا دو گلولە و برادرش محمد نیز یک گلولە بە دستش اصابت کردە و جهت مدوای پزشکی بە بیمارستان سردشت منتقل شدند.

لازم بە ذکر است  عبداللە حمزە بە دلیل شدت جراحات واردە بە یکی از بیمارستان های ارومیە منتقل شد.

لازم بە یادآوری است روز جمعە "١١ نوامبر ٢٠٢٢" هیمن حمزە ٣٠ سالە و اهل روستای بیوران از توابع سردشت، بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان خود را از دست دادە بود.

04:42 - 24/1/2023 بروز شده است.