زندانیان

دیواندرە/ بازداشت محمد مرادپور توسط نیروهای امنیتی

09:23 - 25/1/2023

دیواندرە/ بازداشت محمد مرادپور توسط نیروهای امنیتی

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا، روز سە شنبە ۲٥ ژانویە ۲۰۲۳، یک شهروند با نام محمد مرادپور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلوم منتقل شد.

بر پایە این گزارش محمد مرادپور اهل روستای کلکان از توابع شهر دیواندرە و ساکن جادە ساحلی این شهر است.

 محمد مرادپور هنگامی کە در بنگاە معاملاتی کە محل کارش است حضور داشتە، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.