زندانیان

محکومیت یک روحانی کورد بە ١٧ سال حبس، ٧٤ ضربە شلاق و دو سال تبعید

06:29 - 25/1/2023

محکومیت یک روحانی کورد بە ١٧ سال حبس، ٧٤ ضربە شلاق و دو سال تبعید

هانا: امروز چهارشنبە "٢٥ ژانویە ٢٠٢٣" یک روحانی کورد با هویت "ماموستا سیف اللە حسینی" امام جماعت ختام الانبیاء جوانرود، توسط دادگاە ویژە روحانیت همدان بە ١٧ سال حبس، ٧٤ ضربە شلاق، خلع لباس روحانیت و دو سال تبعید بە اردبیل محکوم شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ ماموستا سیف اللە حسینی بە اتهامات "تبلیغ علیە نظام بە ١٥ ماە حبس، عضویت در مکتب قرآن کوردستان بە ٦ سال، توهین بە بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی بە ٢ سال و ٦ ماە حبس، تحریک مردم برای برهم زدن امنیت کشور بە ٦ سال حبس، اخلال در نظم عمومی بە ١٥ ماە حبس و ٧٤ ضربە شلاق و خلع لباس روحانیت بە ٢ سال تبعید بە اردبیل تبعید شد.


لازم بە ذکر است نیروهای حکومتی روز سەشنبە "١٣ دسامبر ٢٠٢٢" بدون ارائە حکم قضایی جهت بازداشت ماموستا سیف اللە حسینی بە منزل وی یورش بردە و در حین ورود موجب شکستن دست همسر ماموستا سیف اللە با نام "خاتون قادری" شدە بودند.