آمار

آمار تلفات کولبرها در سال ٢٠٢٢ میلادی

02:19 - 1/1/2023

آمار تلفات کولبرها در سال ٢٠٢٢ میلادی

٢٧٢ کولبر در سال ٢٠٢٢ کشتە و زخمی شدند هانا: مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا در پایان سال جاری اقدام به جمع آوری داده ها و آمار مربوط به حوادث و رویدادهای حقوق بشری درهر استانهای کرمانشاە، ایلام، کردستان و ارومیە ( آذربایجان غربی) می کند. این آمار با نهایت سعی و تلاش همکاران هانا تهیە شدە است و بە یقین با توجە بە وجود خفقان و سانسور شدید در ایران نمی تواند تمام رخدادها، اتفاقات و رویدادها را در بر گرفتە باشد.

مرکز آمار  سازمان حقوق بشری هانا، در این قسمت، آمار تلفات کولبران کرد در سال ٢٠٢۲ در مناطق مختلف استان های کردستان کە در این مرکز آمار بە ثبت رسیدە است را ارائە میدهد.  
طبق این آمار در سال ٢٠٢۲،  مجموعا  ٢۷۲ کولبر هنگام کولبری کشتە و زخمی شدند .  
همگی موارد کشتە و زخمیها از لحاظ جنسیتی مذکر هستند. 
از مجموع ٢۷۲ نفر، ۴۵ نفر کشتە و ۲۱۷ نفر زخمی شدند کە بە تفکیک عبارتند از:  
 
کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ٣۰  نفر 
کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی ( سرما، یخ زدگی، پرت شدن از ارتفاعات) ١۱ نفر 
کولبران - کشته شده - سانحە رانندگی   ۴ نفر 
زخمیها: 
کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ١۷۰ نفر  
کولبران - زخمی - سانحە رانندگی ١۲ نفر  
کولبران - زخمی - ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح  ۶ نفر 
کولبران - زخمی - حوادث طبیعی ( سرما و یخ زدگی، پرت شدن از ارتفاعات) ۹ نفر 
کولبران - زخمی - انفجار مین ۱۱ نفر  
کولبران – زخمی – تعقیب و گریز از طرف نیروهای جمهوری اسلامی ٩ نفر  
کولبران – بازداشتی-  در این مدت ١٠ کولبر نیز بازداشت شدند  
بیشترین آمار تلفات کولبران ( کشتە و زخمی) در یک سال گذشتە مربوط بە شهرو روستاهایی است کە اسامی آنها بە شرح زیر میباشد: 
 
پاوە             ١٣٣ نفر   ٤٨.٩% 
بانە              ٧٨ نفر   ٢٨.٧% 
مریوان         ١٤ نفر   ٥.١% 
سردشت        ١٠ نفر         
ثلاث باباجانی ٧ نفر        
ارومیە           ٧ نفر     
جوانرود         ٤  نفر 
اشنویە            ٤ نفر  
سرواباد و سقز هر کدام  ٣  نفر 
خوی ، پیرانشهر و بوکان هر کدام ٢ نفر 
روانسر ، کامیاران و کرامانشاە هرکدام یک نفر  
 
کولبری پدیدەای حاصل از فقر و بیکاری سیستماتیک در کردستان است و مردم از روی ناچاری بە کولبری پناه می برند، ضمن اینکە مسئولین حکومتی هیچگونە تلاشی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کردستان انجام نمیدهند بلکە کشتن کولبران را بە خبری عادی نیز تبدیل کردە اند و این زنگ خطرناکی برای مردم کردستان است. نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یا مرزبانان جمهوری اسلامی بە کولبران شلیک مستقیم می کنند و روزانە تعدادی را کشتە یا زخمی می کنند. 
 
سازمان حقوق بشری هانا  
٣١ دسامبر ٢٠٢٢

01:26 - 2/1/2023 بروز شده است.