آمار

آمار نقض حقوق بشر در ماە فوریە ٢٠٢٣، در كردستان ایران

11:40 - 2/3/2023

آمار نقض حقوق بشر در ماە فوریە ٢٠٢٣، در كردستان ایران

  هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە فوریە ٢٠٢٣ در کردستان ایران را منتشر میکند.  با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهر وندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، طی یک ماە گذشتە، دست کم ٨٦ شهروند کرد بازداشت شدەاند، در این ماە  ١١ نفر اعدام شدەاند،  ١٤ کولبر کشتە و زخمی شدەاند، دستکم ٨ نفر خودکشی کردەاند و یک نفر بر اثر انفجار مین جان باختە است. 
بازداشتها: 
در ماە فوریە ٢٠٢٣، دستکم ٨٦ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، مشارکت در تظاهراتها، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای مدنی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ٣ نفر زن هستند و ٤ نفر کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال میباشند.  
اعدامها:  
با استناد به آمار هانا، در ماە فوریە ٢٠٢٣ میلادی، یک شهروند کرد بە نام آرش (سرکوت) احمدی در زندان دیزل آباد کرمانشاە بە اتهام محاربە اعدام شد. بر اساس این آمار در این ماە ١٠ شهروند کرد دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند کە ٧  نفر از این تعداد بە اتهام  قتل عمد، ٢ نفر بە اتهام سرقت مسلحانە و یک نفر در ارتباط با جرایم مربوط بە مواد مخدر اعدام شدند. 
.  
کودکان:
در ماە فوریە ٢٠٢٣،  ٤ کودک توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند 
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماە فوریە ٢٠٢٣،  ١٤ کولبر کشتە و زخمی شدند . از این تعداد ٢ نفر بر اثر حادثە رانندگی ناشی از تعقیب و گریز بوسیلە نیروهای حکومتی کشتە و یک نفر هم بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم کشتە شدە است . ١١ نفر هم زخمی شدند کە ٥ نفر توسط شلیک مستقیم نیروهای رژیم زخمی شدند و ٦  نفر نیز بر ثر سانحە رانندگی مجروح شدند.
 
خودکشی:
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماه فوریە ٨ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. ٣ نفر از این افراد زن بودند و ٥ نفر مرد.  یک نفر از افرادی کە خودکشی کردە است در زندان ارومیە زندانی بودە و بر اثر فشار روحی ناشی از برخورد خشونت آمیز زندانبانها دست بە خودکشی زدە است بقیە خودکشیها بە دلایل معیشتی و اختلافات خانوەادگی بودە است.  
 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
اول مارچ ٢٠٢٣
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

09:38 - 2/3/2023 بروز شده است.