زندانیان

اطلاعات جدید هانا از شیوە قتل یک زندانی زیر شکنجە

05:41 - 15/3/2023

اطلاعات جدید هانا از شیوە قتل یک زندانی زیر شکنجە

بنا بە اطلاع یک منبع مطلع بە سازمان حقوق بشری هانا: امروز چهارشنبە "١٥ مارس ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت "شیرزاد احمدی نژاد" ٤١ سالە پدر سە فرزند و اهل بوکان، زیر شکنجە نیروهای حکومتی در بازداشتگاە ادارە اطلاعات ارومیە بە قتل رسید.

بر اساس گزارشات دریافتی؛ نامبردە یک ماە پیش همراە یک شهروند دیگر با نام "خالق محمد نژاد" توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدە بود.
همچنین این منبع افزود کە تاکنون هیچ گونە اطلاعی از سرنوشت و وضعیت خالق محمد نژاد هم نیز در دسترس نمی باشد.
لازم بە ذکر است کە نهادهای حکومتی خانوادە احمدی نژاد را تهدید کردەاند کە جهت تحویل پیکر فرزندشان باید یک نفر باشد.

04:57 - 16/3/2023 بروز شده است.