زنان

بە مناسبت 8 مارس،

12:39 - 8/3/2023

بە مناسبت 8 مارس،

زنان در کردستان از نگاە آمار در یک سال گذشتە

مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا گزارشی را درمورد وضعیت زنان کردستان در یک سال گذشتە از ٨ مارس ٢٠٢٢ تا ٨ مارس ٢٠٢٣ را آمادە کردە است کە از نظر شما میگذرد
با توجە بە سانسور شدید در ایران و عدم دسترسی آزادانە میدیای مستقل بە اخبار و رویدادها، این آمار نمیتواند تمامی موارد نقض حقوق زنان را منعکس کند اما تمام تلاش همکاران هانا در داخل کشور است و راستی آزمایی در مورد تمام موارد مندرج در این آمار بە عمل آمدە است .

در یک سال گذشتە بویژە در شش ماە دوم و با شروع انقلاب زن، زندگی، آزادی، در ایران و پیشتازی زنان در این انقلاب تعداد زنان بیشتری بازداشت و زندانی شدە اند . 
طی یک سال گذشتە در کردستان دستکم ٢٨٢ زن بە دلایل سیاسی، فعالیت مدنی، صنفی، مذهبی و رسانە ای بازداشت شدەاند 
در یک سال گذشتە ٣٩ زن خودکشی کردە است و ١٦ زن بە قتل رسیدەاند.
همچنین ٢ زن اعدام شدەاند . در این مدت ٤ زن نیز بر اثر انفجار مین مجروح شدەاند.
بازداشتها: 
تفکیک بازداشتها بە این صورت است:
٢٤٧ نفر در رابطە با انقلاب ژینا
١٨ نفر بە جرم فعالیت سیاسی
٧ نفر بە جرم فعالیت مدنی
٦ نفر بە جرم فعالیت رسانەای
٣ نفر بە جرم فعالیت صنفی
١ نفر بە جرم فعالیت مذهبی 
خودکشی:
مجموعا ٣٩ زن خودکشی کردەاند کە ٢٥ مورد بە دلیل اختلافات خانوادگی و ١٤ مورد دیگر دلیل خودکشی برای هانا نامعلوم بودە است. از مجمع ٣٩ زنی کە خودکشی کردەاند ١١ نفر از آنها زیر ١٨ سال بودند.
 
قتل زنان:
در یک سال گذشتە ١٦ زن قربانی قتل ناموسی شدند کە اکثرا توسط همسر یا افراد نزدیک خانوادە بە قتل رسیدند
 
اعدام: 
در یک سال گذشتە ٢ زن اعدام شدند کە جرم آنها قتل عمد بودە، یکی از زنان اعدام شدە خود قربانی کودک همسری بودە.
 
انفجار مین : 
در یک سال گذشتە انفجار مین در مناطق مرزی کردستان باعث مجروح شدن ٤ زن شد کە یکی از آنها دچار نقض عضو شدە است. 
 
تذکر: اسامی تمام بازداشتها و همچنین تمام موارد قید شدە در این گزارش در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا موجود است. 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا
٨ مارس ٢٠٢٣
 
استفاد از این آمار با ذکر منبع آزاد است

08:39 - 10/3/2023 بروز شده است.