اخبار

جانباختن یک نوجوان از مجروحان خیزش سراسری در تهران

01:34 - 15/3/2023

جانباختن یک نوجوان از مجروحان خیزش سراسری در تهران

بر پایە گزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: یک نوجوان با هویت "محمدآریان خوشگوار" ١٨ سالە فرزند فرشید و اهل سنندج، کە در جریان خیزش سراسری این شهر با ضربات باتوم و چاقو بە ناحیە سر و شکم توسط نیروهای سرکوبگر مجروح شدە بود، روز سەشنبە "١٤ مارس ٢٠٠٢٣" بر اثر شدت جراحات واردە پس از بە سر بردن چهار ماە در کما، در بیمارستان تهران جان خود را از دست داد.

طبق گزارشات دریافتی؛ محمد آریان خوشگوار در تاریخ "٢٦ آذرماە ١٤٠١" در جریان خیزش انقلابی مردم سنندج در محلە حاجی آباد این شهر با ضربات باتوم و ضربات چاقو بە ناحیە سر و شکم وی توسط نیروهای سرکوبگر بە شدت مجروح و سپس بە کما رفتە بود.

12:26 - 16/3/2023 بروز شده است.