زندانیان

مرگ مشکوک یک زندانی در زندان مرکزی بوکان

02:44 - 15/3/2023

مرگ مشکوک یک زندانی در زندان مرکزی بوکان

بنا بە اطلاع یک منبع مطلع بە سازمان حقوق بشری هانا: امروز چهارشنبە "١٥ مارس ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت "شیرزاد احمدی نژاد" ٤١ سالە پدر سە فرزند و اهل بوکان، بە شیوەی مشکوک در زندان مرکزی این شهر جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارشات دریافتی؛ نامبردە یک ماە پیش همراە یک شهروند دیگر با نام "خالق محمد نژاد" توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدە بود.

همچنین این منبع افزود کە تاکنون هیچ گونە اطلاعی از سرنوشت و وضعیت خالق محمد نژاد هم نیز در دسترس نمی باشد.

لازم بە ذکر است تا لحظە انتشار این گزارش جنازە شیرزاد احمد نژاد بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.

04:58 - 16/3/2023 بروز شده است.