اخبار

مرگ یک کارگر در حین کار

07:18 - 14/3/2023

مرگ یک کارگر در حین کار

بنابە گزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: روز سە شنبە "۱٤ مارس ۲۰۲۳" یک کارگر اهل کامیاران در پی فقدان امنیت کار جانش را از دست داد.

هویت این کارگر سالار فیضی ٤۲ سالە، اهل روستای تروریز عنوان شد. نامبردە سرپرست خانوادە و دارای دو فرزند بود.

بر پایە این گزارش سالار فیضی در حین بنایی بە دلیل عدم استفادە از وسایل ایمنی از راە پلە یک منزل سە طبقە سقوط کردە و جان باختە است.


عدم نظارت صحیح مسئولین بر شیوە کار و وضعیت امنیت کارگران همچنین بی مسئولیتی کار فرمایان از سبب های اصلی فقدان امنیت کار میباشد و این وضعیت موجب شدە است کە ایران از لحاض امنیت کار در رتبه ۱۰۲ جهان قرار بگیرد و بە کشور بسیار نا امن برای کارگران تبدیل شود.

08:55 - 17/3/2023 بروز شده است.