کولبر

نوسود؛ زخمی شدن یک کودک کولبر در پی شلیک نیروهای نظامی

12:35 - 16/3/2023

نوسود؛ زخمی شدن یک کودک کولبر در پی شلیک نیروهای نظامی

بنابر گزارشات دریافتی بە سازمن حقوق بشری هانا: روز چهارشنبە "١٥ مارس ٢٠٢٣" یک کودک کولبر با هویت "مانی حبیبی" ١٤ سالە اهل روستای (حمشر) از توابع ثلاث باباجانی، بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مرز نوسود زخمی شد.

بر اساس این گزارش؛ نامبردە هنگام کولبری در مرز "کلەبر" نوسود بدون اخطار قبلی توسط نیروهای نظامی مورد هدف گلوله قرار گرفتە و موجب مجروحیت از ناحیە پای این کودک ١٤ سالە شدە است.

مانی حبیبی این کودک کولبر جهت مداوای پزشکی بە بیمارستان پاوە منتقل شد.

لازم بە ذکر است طی روزهای گذشتە در تاریخ "٧ مارس ٢٠٢٣" یک کولبر دیگر نیز با هویت "مسعود (فامیلی نامشخص) و اهل جوانرود، هنگام کولبری در مرز نوسود، مورد هدف شلیک نیروهای مرزی قرار گرفت و موجب زخمی شدن از ناحیە ران وی شدە بود.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، آمار قابل توجە از کودکان بە جای آنکە بە آموزش و رشد آگاهی و توانایی های خود جهت پیشرفت خود و جامعە پردازند، بە دلیل فقر و معیشت فلاکت بار، برای زندە ماندن مجبورند بە کار کردن روی بیاورند. بە گونە ای کە آمارهای غیر حکومتی کە فعالین حقوق کودکان و حقوق بشر گرد آورندە آن هستند، بە جمعیت هفت میلیون نفری کودکان کار اشارە می کند و انتظار می رود با توجە بە افزایش فقر و نرخ تورم رشد روز افزون این پدیدە را حاصل نماید.

علیرغم اینکە کردستان نیز بە عنوان بخشی از خاک این جغرافیا هموارە متحمل سیاست غلت اقتصادی جمهوری اسلامی بودە است، تبعیض ملی و فقر سیستماتیک نیز موج آن شدە کە همیشە رتبە اول فقر در کشور را استان های کردستان کسب کنند، بدون شک کودکان کرد نیز از حاصل این سیاست چند برابر دیگر مناطق قربانی می شوند کە پدیدە کودک کار تنها بخشی کوچک از این وضعیت دهشناک و دردناک است اما افزایش پدیدە پر خطر کودکان کولبر نیز خیلی وقت است کە بە زنگ خطری برای جامعە کردستان تبدیل شدە است. از سویی دیگر کودک سرباز، کودک آزاری، کودک همسری و... پدیدەهایی مرتبط هستند کە جامعە را رو بە فروپاشی اجتماعی و فرهنگی میبرد.