آمار

نگاهی اجمالی بە وضعیت حقوق بشر در کردستان در سال ٢٠٢٢

10:35 - 6/1/2023

نگاهی اجمالی بە وضعیت حقوق بشر در کردستان در سال ٢٠٢٢

١- هویت ١٦٦٥ نفر بازداشت شدە احراز شدە ٢- در جریان انقلاب ژینا ١٤١ نفر کشتە شدند کە ٢١ نفر کودک و ٩ نفر زن بودند. ٣- ٥٣ نفر اعدام شدند بە جرایم قتل عمد و مواد مخدر و یک مورد کودک بودند. ٤- ١٣٣ نفر خودکشی کردند کە ٣٧ نفر زن و ٤٣ مورد کودک بودند. ٥- ٢٧٢ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای رژیم کشتە و زخمی شدند. ٦- ٤٩ کارگر بر اثر سانحه کار کشتە شدە و ٣٨ کارگر بازداشت شدند. ٧- قتل ناموسی جان ١٤ زن و ٤ مرد را گرفت. ٨- ٢٣ معلم بازداشت شدە و ٧٧ میدیاکار نیز بازداشت شدند.