زندانیان

گروگان گیری یک پدر جهت بازداشت فرزندش از سوی اطلاعات

12:51 - 15/3/2023

گروگان گیری یک پدر جهت بازداشت فرزندش از سوی اطلاعات

بنابرگزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: روز سەشنبە "١٤ مارس ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت "فریدون مارابی" اهل روستای ماراب از توابع بخش مرکزی کامیاران،  را جهت بازداشت فرزندش با هویت "ریبوار مارابی" ٢٣ سالە توسط نیروهای حکومتی گروگان گرفتە شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ ریبوار ماراپی پس از گذشت چند ساعت از بازداشت پدرش خود را تحویل دادە و توسط نیروهای حکومتی بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.


فریدون مارابی پس از بازداشت فرزندش ریبوار مارابی آزاد شدە بود.