اعدام

اجرای حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان جیرفت

08:36 - 25/5/2023

اجرای حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان جیرفت

بە گزارش هانا و بە نقل از خبرگزاری حال وش بلوچستان: در ادامە موج اعدام ها، سحرگاە روز پنجشنبە "٢٥ مە ٢٠٢٣" حکم اعدام دو زندانی بلوچ با نام های "مهدی سالاری" ٤٨ سالە فرزند مراد اهل جیرفت و محمد دارایی (احمد گلبچە)" ٣٠ سالە متاهل فرزند عبدالناصر و اهل زاهدان، در زندان جیرفت بە اجرا درآمد.

بر پایە این گزارش؛ این دو زندانی بە اتهام جرایم مرتبط با "مواد مخدر" بازداشت و بە اعدام محکم شدە بودند.


محمد دارایی، سال ٩٨ بە اتهام جرایم مرتبط با "مواد مخدر" در شهرستان "فاریاب" بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود. 


بنابر آمار خبر گزاری حال وش بلوچستان، از "٩ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ تا ٤ خرداد" دستکم ٣٩ زندانی بلوچ از جملە ٢ زن در ١٢ زندان ایران اعدام شدەاند.