زندانیان

ایوانغرب/ خدیجە مهدوی پور زندانی سیاسی سابق بە حبس محکوم شد

06:48 - 24/5/2023

ایوانغرب/ خدیجە مهدوی پور زندانی سیاسی سابق بە حبس محکوم شد

بە گزارش دریافتی زندانی سیاسی سابق اهل ایوانغرب استان ایلام با نام خدیجه‌ مهدی‌پور،توسط دادگاه انقلاب ایلام به ٣ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.

نامبردە توسط شعبه ۱۰۳ ‌کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایلام تحت عنوان  "نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی بە منظور تشویش اذهان عمومی" به ٣ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.

خدیجە مهدوی پور متولد سال ١٣٦٥ فرزند جعفر اهل ایوانغرب استان ایلام است کە همچنین پیشتر سابقە بارها بازداشت و زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی را دارد.