اعدام

حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی سنندج اجرا شد

08:42 - 25/5/2023

حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی سنندج اجرا شد

هانا: بامداد پنجشنبە "٢٥ مە ٢٠٢٣" حکم اعدام یک زندانی با هویت "سعید محمدی فر" اهل کرمانشاە، در زندان مرکزی سنندج بە اجرا درآمد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە چند سال پیش بە "اتهام قتل عمد" بازداشت و از سوی دستگاە قضایی ج ا بە اعدام محکوم شدە بود.