زندانیان

آزادی محمد مرادخانی با قرار وثیقە از زندان

12:25 - 15/11/2023

آزادی محمد مرادخانی با قرار وثیقە از زندان

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: امروز چهارشنبە "١٥ نوامبر ٢٠٢٣" محمد (سوران) مرادخانی" شهروند اهل سقز و ساکن سنندج، با قرار وثیقە دو میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

لازم بە ذکر است نامبردە روز شنبە "٧ اکتبر ٢٠٢٣" توسط نیروهای لباس شخصی بازداشتشدە بود.