آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە اکتبر ٢٠٢٣، در کردستان ایران

11:18 - 3/11/2023

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە اکتبر ٢٠٢٣، در کردستان ایران

      مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کورد در ماە اکتبر ٢٠٢٣، در کردستان ایران را آمادە کردە و بە اطلاع میرساند.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە اکتبر ٢٠٢٣، دست کم ٣٧ شهروند کورد احضار و بازداشت شدەاند، ٢٢ کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند، ٣ شهروند کورد اعدام شدەاند،  ٧ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند، دستکم ٧ نفر خودکشی کردەاند، ٤ زن بە دلایل ناموسی بە قتل رسیدند ٢ شهروند بەدست نیروهای حکومت کشتە شدند و مین جان یک شهروند را گرفتە است  
 
بازداشتها: 
در ماە اکتبر ٢٠٢٣، دستکم ٣٧ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە وبدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، احضار و بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، مدنی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی، و فعالیتهای محیط زیستی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار شش تن از بازداشت شدەگان مجموعا بە ١٣٧ ماە زندان تعزیری محکوم شدە اند. در ماە اکتبر یک شهروند کورد نیز حکم اعدام گرفتە است.
 
اعدام:
در این ماە ٣ نفر اعدام شدند کە جرایم آنها در ارتباط با مواد مخدر اعلام شدە است، لازم بە ذکر است کە یکی از اعدام شدەگان سومين فرزند خانوادە است کە توسط جمهوری اسلامی اعدام میشود.
 
 
:و کاسبکاران کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماه اکتبر ٢٠٢٣، مجموعا ٢٢  کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدند. از این تعداد ٢ کولبر و ٢ کاسبکار مجموعا ٤ نفر توسط نیروهای حکومت با شلیک مستقیم کشتە شدند و دستکم ١٨ کولبر نیز زخمی شدند. همە کولبران با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت زخمی شدند. لازم بە یاداوری است کە یکی از کولبران زخمی در کوما بسر میبرد.
 
زنان: 
در ماە اکتبر ٢٠٢٣، آرمیتا گراوند دختر ١٧ سالە کورد بعد از ٢٨ روز در کوما، در ٢٨ اکتبر جان باخت.  در این ماە ٤ زن بدلالیل ناموسی توسط افراد خانوادە بە قتل رسیدند، همچنین در ماە اکتبر ٤ زن خودکشی کردە است.
 
  خودکشی:  
در این ماە، دستکم ٧ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. در میان خودکشیها ٤ مورد زن و ٣ نفر هم مرد بودند. یکی از موارد خودکشی سربازی بودە کە در پادگان خودکشی کردەاست.  این خودکشیها اکثرا بدلیل مشکلات خانوادگی و بعضیها هم بدلالیل نامعلوم بودە. . 
 
کارگران: 
در ماە اکتبر ٢٠٢٣، هفت کارگر بر اثر سانحە کاری جان باختە اند، همچنین ٢ تن از فعالین مجموعا بە ٤١ ماە حبس تعزیری و ٣٤ میلیون جریمە نقدی محکوم شدند 
 
مین: 
و نهایتا در ماە اکتبر ٢٠٢٣، مین کاشتە شدە توسط نهادهای جمهوری اسلامی جان یک شهروند کورد را گرفت 
 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
٢، نوامبر ٢٠٢٣
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است