آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە سپتامبر ٢٠٢٣، در کردستان ایران

08:25 - 2/10/2023

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە سپتامبر ٢٠٢٣، در کردستان ایران

      مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کورد در ماە سپتامبر ٢٠٢٣، در کردستان ایران را آمادە کردە و بە اطلاع میرساند.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە سپتامبر ٢٠٢٣، دست کم ١٧٧ شهروند کورد احضار و بازداشت شدەاند، ١٥ کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند، ٥ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند، دستکم ١١ نفر خودکشی کردەاند، ٣ زن بە دلایل ناموسی بە قتل رسیدند و ١٧ فعال محیط زیست بازداشت شدند..  
بازداشتها: 
در ماە سپتابر ٢٠٢٣، دستکم ١٧٧ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە وبدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، احضار و بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، مشارکت در تظاهراتها، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی، فعالیتهای محیط زیستی وهمچنین فعالیتهای مدنی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ٢٠ تن زن، ٤ تن کارگر و ١٧ تن از فعال محیط زیست بودند. .
 
 
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماه سپتامبر ٢٠٢٣، ٢٣مجموعا ١٥   کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدند. از این تعداد ٣  نفر  کشتە شدند تمامی کشتە شدەگان با شلیک مستقیم نیروهای دولتی کشتە شدند یک نفر از این افرد یک کاسبکار کورد بودە است . بر اساس این آمار ١٢ نفر هم  با شلیک مستقیم نیروهای دولتی زخمی شدند.
 
زنان: 
در ماە سپتامبر ٢٠٢٣، ٢٠ زن بازداشت شدە است ،  ٣ زن  بە قتل رسیدە و ٧ زن هم خودکشی کردەاند. 
 
  خودکشی:  
در ماە سپتامبر دستکم ١١ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. در میان خودکشیها ٧ مورد زن و ٤ نفر هم مرد بودند کە یک دختر زیر ١٨ سال در میان خودکشیهاست .  این اکثرا بدلیل مشکلات خانوادگی و بعضیها هم بدلالیل نامعلوم بودە. . 
 
کارگران: 
در ماە سپتامبر ٢٠٢٣،  پنج  کارگر بر اثر سانحە کاری جان باختە اند، همچنین ٤ تن از فعالین کارگری بازداشت شدند. 
 
محیط زیستی: 
در ماە سپتامبر ٢٠٢٣،  ١٧ تن از فعالین محیط زیستی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
١، اکتبر  ٢٠٢٣
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

09:23 - 3/10/2023 بروز شده است.